2011-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2011

Q2 – Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 7,2% och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling april-juni  
• Försäljningen ökade med 9% till 326,8 (298,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 23,5 (-3,8) MSEK.  
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,2% (-1,3%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 21,2 (-5,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 15,5 (-11,4) MSEK, vilket motsvarar 0,54 (-0,48) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,5 (-54,9) MSEK, vilket motsvarar 0,50 (-2,32) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen ökade med 12% till 638,6 (572,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 35,8 (-56,3) MSEK. I resultatet för första halvåret i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -44 MSEK.    
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (-9,8%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 30,5 (-61,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 21,4 (-55,1) MSEK, vilket motsvarar 0,74 (-2,79) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 23,5 (-40,6) MSEK, vilket motsvarar 0,82 (-2,06) SEK/aktie.

Tillbakablick och väsentliga händelser

Omfattande strukturåtgärder genomförda
Under första kvartalet i fjol beslutade strukturåtgärder innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige, och Tauragé, Litauen, slutfördes enligt plan i december 2010. Därtill avvecklades den operativa verksamheten i Gdansk, Polen, samt att det 50%-iga innehavet i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen, avyttrades. Kostnaden för strukturåtgärderna och andra kostnader av engångskaraktär belastade fjolårets rörelseresultat för helåret med cirka -47 MSEK.

Försäljning av NOTE Tauragé
Vid extra bolagsstämma den 21 juni godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB, Litauen. Som ett led i omstruktureringsåtgärderna 2010 upphörde elektroniktillverkningen i NOTE Tauragé vid årsskiftet. Affären genomfördes för att på ett kostnadseffektivt vis påskynda avvecklingen av det juridiska bolaget.

Katastrofen i Japan
En betydande del av världens produktion av elektronikkomponenter görs av japanska tillverkare. Mot bakgrund av första kvartalets jordbävning och följdverkningar därav finns risk för ytterligare störningar på marknaden för elektronikkomponenter. Hittills har dock inverkan på NOTEs verksamhet varit marginell.

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter