2016-07-18

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2016

Finansiell utveckling april-juni
• Försäljningen ökade med 1% till 282,4 (279,5) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade till 15,4 (11,2) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,5 procentenheter till 5,5% (4,0%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 13,6 (9,2) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 11,0 (8,5) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (0,29) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 4,1 (-18,0) MSEK, vilket motsvarar 0,14 (-0,62) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen ökade med 1% till 561,5 (554,8) MSEK. 
• Rörelseresultatet ökade till 29,6 (23,1) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 5,3% (4,2%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 26,5 (20,2) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 21,2 (17,8) MSEK, vilket motsvarar 0,73 (0,62) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 31,2 (3,8) MSEK, vilket motsvarar 1,08 (0,13) SEK/aktie.

VD-kommentar
”NOTE är en av de mest konkurrenskraftiga elektroniktillverkarna i Norden med kvalitet och leveransprecision i toppklass. Under första halvåret såg vi en fortsatt positiv utveckling för flera av våra kunder, bland annat inom det
medicintekniska området och på försvarssidan.

För att öka vårt fokus mot marknader med god framtida tillväxtpotential avyttrade vi under andra kvartalet vårt dotterbolag i Norge. Rensat från försäljningen av den norska verksamheten ökade försäljningen med 3%, såväl under första
som under andra kvartalet. Högre försäljning och därtill utökat tjänsteinnehåll bidrog till att rörelseresultatet förbättrades med 6,5 MSEK till 29,6 MSEK, vilket innebar en förstärkning av rörelsemarginalen med 1,1 procentenheter till 5,3%.
Under andra kvartalet nådde vi en rörelsemarginal om 5,5%. Kassaflödet utvecklades fortsatt positivt och uppgick till 31,2 MSEK. Vår balansräkning är fortsatt stark med en låg nettoskuld och en soliditet om 44,4%.

I det korta perspektivet ger vår orderstock, som utgörs av en kombination av fasta order och kundprognoser, stöd åt en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Ser vi till antalet pågående affärsdiskussioner kring nya projekt ser situationen också positiv ut”, säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 25 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 128 MSEK och antalet anställda i koncernen är drygt 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2016 klockan 08.30.

Se fler nyheter