2017-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling april-juni
Försäljningen ökade med 9% till 308,4 (282,4) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 12%.
• Rörelseresultatet ökade till 20,3 (15,4) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,1 procentenheter till 6,6% (5,5%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 19,3 (13,6) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 11,6 (11,0) MSEK, vilket motsvarar 0,40 (0,38) SEK/aktie. Av detta utgjordes -0,14 (-) SEK/aktie av nedskrivning av utländsk uppskjuten skatt.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,3 (4,1) MSEK, vilket motsvarar 0,05 (0,14) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
Försäljningen ökade med 4% till 585,5 (561,5) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 8%.
• Rörelseresultatet ökade till 50,7 (29,6) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 35,0 (29,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,7% (5,3%), justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet stärktes rörelsemarginalen med 0,7 procentenheter till 6,0% (5,3%) MSEK.
• Resultat efter finansnetto ökade till 48,4 (26,5) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 38,5 (21,2) MSEK, vilket motsvarar 1,33 (0,73) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 79,1 (31,2) MSEK, vilket motsvarar 2,74 (1,08) SEK/aktie.

VD-kommentar
"Det är glädjande att våra marknadsansträngningar börjar visa resultat – under Q2 ökade försäljningen i våra enheter med 12%. Vi vinner fortsatt nya kunders förtroende och nya spännande projekt till vår redan starka kundbas. Vårt nyligen annonserade samarbete med innovationsföretaget myFC, samt flera pågående projekt inom området Internet of Things, erbjuder goda tillväxtmöjligheter för oss.

Tillväxten kombinerat med kostnadsreduktioner gör att vi fortsätter att stärka vår lönsamhet. Under andra kvartalet förbättrades vår rörelsemarginal med 1,1 procentenheter till 6,6%. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden – vår balansräkning är en av de starkaste i branschen med en soliditet om drygt 46%", säger Per Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 17 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 122 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Ovréns försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 klockan 08.30 CET.

  

Se fler nyheter