2018-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018

Finansiell utveckling april-juni
Försäljningen ökade med 14% till 350,5 (308,4) MSEK.
Rörelseresultatet ökade till 23,5 (20,3) MSEK.
Rörelsemarginalen stärktes med 0,1 procentenheter till 6,7% (6,6%).
Resultat efter finansnetto ökade till 21,7 (19,3) MSEK.
Resultat efter skatt ökade till 17,0 (11,6) MSEK, vilket motsvarar 0,59 (0,40) SEK/aktie.
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -17,9 (1,3) MSEK, vilket motsvarar -0,62 (0,05) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni 
Försäljningen ökade med 12% till 658,5 (585,5) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 40,3 (50,7) MSEK, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol ökade rörelseresultatet till 40,3 (35,0) MSEK.
Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (8,7%), justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol stärktes rörelsemarginalen med 0,1 procentenheter till 6,1% (6,0%) MSEK.
Resultat efter finansnetto uppgick till 36,7 (48,4) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 29,3 (38,5) MSEK, vilket motsvarar 1,01 (1,33) SEK/aktie.
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,6 (79,1) MSEK, vilket motsvarar -0,16 (2,74) SEK/aktie.

VD-kommentar 
”NOTE är en av de mest konkurrenskraftiga elektroniktillverkarna i Norden. Under första halvåret ökade försäljningen med 12% – under Q2 var tillväxten 14%. Vi vinner fortsatt nya kunders förtroende och nya projekt till vår redan starka kundbas, vilket syns i orderböckerna. Dessa var vid halvårsskiftet drygt 30% högre än i fjol, vilket ger stöd åt en fortsatt positiv utveckling under resten av året samtidigt som det lett till lageruppbyggnad och påverkat kassaflödet negativt redan nu.

Tillväxten kombinerat med bra kostnadseffektivitet bidrog till en fortsatt förstärkning av lönsamheten. Rörelsemarginalen för första halvåret uppgick till 6,1% – under andra kvartalet stärktes den till 6,7%. Vi står finansiellt mycket väl rustade för framtiden, med hög soliditet och låg räntebärande nettoskuld”, säger Per Ovrén, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 18 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Ovréns försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 klockan 08.30 CET. 

Se fler nyheter