2020-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2020

Finansiell utveckling april-juni
• Försäljningen ökade med 14% till 500 (437) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 36% till 42 (31) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 8,3% (7,0%).
• Resultatet efter finansnetto ökade till 42 (29) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 44% till 34 (23) MSEK, vilket motsvarar 1,20 (0,84) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 64 (-24) MSEK, vilket motsvarar 2,26 (-0,85) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen ökade med 16% till 975 (843) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 31% till 75 (57) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 7,7% (6,8%).
• Resultatet efter finansnetto ökade till 70 (53) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 29% till 56 (44) MSEK, vilket motsvarar 2,01 (1,56) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar ökade till 127 (-22) MSEK, vilket motsvarar 4,48 (-0,79) SEK/aktie.

Vd-kommentar – Rekordartad utveckling för NOTE
”NOTE fortsätter att utvecklas starkt. Under första halvåret ökade försäljningen organiskt med 16% till 975 MSEK. Det är mycket glädjande att vi fortsätter att växa vår affär, trots ett svagare marknadsläge som en följd av den rådande pandemin. Främsta anledningen därtill är att vi vunnit nya projekt hos våra befintliga kunder samt haft en stark tillströmning av nya kunder. Under Q2 har vi vunnit våra två största affärer någonsin där serietillverkningen kommer igång redan under Q3.

Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend, främst beroende på tillväxten, god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram och en stark utveckling i Västeuropa, ökade rörelseresultatet med 31% till 75 MSEK.

Det är också glädjande att kassaflödet fortsatte att utvecklas starkt under första halvåret. För de senaste 12 månaderna uppgår det till 224 MSEK, motsvarande 7,89 SEK per aktie.

Det är mycket tillfredställande att vi trots dessa orostider levererar rekordnivåer avseende försäljning, rörelseresultat, rörelsemarginal och kassaflöde. NOTE har ett starkt operativt momentum och vår orderstock fortsätter att växa. Vid halvårsskiftet var den cirka 20% högre än i fjol, vilket ger fortsatt optimism inför framtiden”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 892 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter