2022-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2022

Finansiell utveckling under april-juni
• Försäljningen ökade med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 24%.
• Rörelseresultatet ökade med 39% till 83 (60) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,3% (9,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 22% till 72 (58) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 24% till 59 (47) MSEK, vilket motsvarar 2,02 (1,66) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till -4 (-53) MSEK, vilket motsvarar -0,14 (-1,85) SEK/aktie. Kassaflödet  
  påverkades negativt av de fortsatta utmaningarna på marknaden för elektronikkomponenter. Fjolårets kassaflöde påverkades
  även negativt av utbetalningen för förvärvet av engelska iPRO med -68 MSEK.

Finansiell utveckling under januari-juni
• Försäljningen ökade med 50% till 1 719 (1 144) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 29%. 
• Rörelseresultatet ökade med 60% till 159 (100) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 0,6 procentenhet till 9,3% (8,7%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 47% till 141 (96) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 47% till 115 (78) MSEK, vilket motsvarar 3,98 (2,75) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till 5 (-49) MSEK, vilket motsvarar 0,17 (-1,71) SEK/aktie. Fjolårets
  kassaflöde påverkades negativt av utbetalningen för förvärvet av engelska iPRO med -68 MSEK.

Vd-kommentar – Q2 var ett rekordkvartal med vår högsta omsättning hittills och en stark rörelsemarginal, trots utmaningar på både material- och valutamarknaderna
”NOTE fortsätter att utvecklas på ett övertygande vis. Trots utmaningar kopplade till pandemin och fortsatt bristsituation på komponentmarknaden ökade NOTEs försäljning under det första halvåret med 50% till 1 719 MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 29%. Under det andra kvartalet uppnåddes en tillväxt om 40% och nya rekordnivån för omsättning om 898 MSEK. Den organiska tillväxten, rensad för förvärv och valutaeffekter, var i Q2 24%. Vi växer på samtliga hemmamarknader och inom samtliga kundsegment.

Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend. Under första halvåret ökade rörelseresultatet med 60% till 159 MSEK och rörelsemarginalen stärktes med 0,6 procentenheter till 9,3%. Rörelsemarginalen för Q2 var på samma nivå som Q1 och påverkades negativt med cirka en procentenhet av de stora svängningarna på valutamarknaden. Den underliggande lönsamheten var således i nivå med våra förväntningar.

Strax efter halvårsskiftet genomförde vi ett expansivt förvärv av svenska Dynamic Precision Solutions AB. Bolaget utvecklas starkt och förväntas omsätta drygt 140 MSEK för helåret 2022 med en rörelsemarginal i linje med NOTEs. Verksamheten drivs i hyrda lokaler om drygt 5 000 m², vilket påtagligt ökar produktionskapaciteten i Sverige som är NOTEs största hemmamarknad.

Vi förväntar oss fortsatt en mycket stark marknadsutveckling och ligger väl i linje med vårt mål att senast 2025 nå en försäljning om 5 miljarder SEK. Vårt orderläge är fantastiskt bra och vi förväntar oss en försäljning om minst 3,6 miljarder SEK för helåret 2022 motsvarande en tillväxt för helåret om 35%. För andra halvåret motsvarar det en tillväxt om 25%. Vi ser fortsatt fram emot ökat rörelseresultat och stärkt rörelsemarginal”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 17 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 218 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter