2018-05-28

NOTEs incitamentsprogram 2018

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner riktat till koncernledningen och andra nyckelpersoner. Totalt har tilldelning skett av 380 000 teckningsoptioner enligt de av stämman beslutade principerna.

Teckningsoptionerna har en löptid om drygt tre år, fram till maj 2021. Optionerna överlåts på marknadsmässiga villkor. Lösenkursen uppgår till 29,00 kronor. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en aktie i NOTE.

Inräknat det treåriga incitamentsprogram om 600 0000 teckningsoptioner som inleddes i fjol, så kan vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna upp till 980 000 aktier komma att emitteras. Detta motsvarar drygt tre procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel 073-440 77 27
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 208 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter