2017-05-19

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission om högst 600 000 teckningsoptioner. Programmet har planenligt fulltecknats och tilldelning kommer att ske enligt de av stämman beslutade principerna.

Teckningsoptionerna har en löptid om drygt tre år, fram till maj 2020. Optionerna överlåts på marknadsmässiga villkor. Lösenkursen uppgår till 23,30 kronor. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en aktie i NOTE.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 600 000 aktier, motsvarande cirka två procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Nygren, finansdirektör samt tf VD och koncernchef, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 096 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2017 klockan 08.30 CET.

  

Se fler nyheter