2019-02-22

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs extra bolagsstämma i januari 2019 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till vd Johannes Lind-Widestam baserat på en riktad emission om högst 400 000 teckningsoptioner. Programmet har planenligt fulltecknats.  

Teckningsoptionerna har en löptid om drygt tre år, fram till mars 2022. Optionerna överlåts på marknadsmässiga villkor och lösenkursen uppgår till 29,20 kronor. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en aktie i NOTE.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 400 000 aktier, motsvarande drygt en procent av det totala antalet utestående aktier, komma att emitteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 379 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 060. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 klockan 10:00 CET.

Se fler nyheter