2015-10-22

NOTEs valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
– Bruce Grant, Garden Growth Capital LLC
– Johan Hagberg, eget innehav
– Jonas Hagströmer, Creades AB
– Peter Svanlund, Banque Carnegie Luxembourg S.A. (för Museion Förvaltning ABs räkning)

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 19 april 2016. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2016.

Se fler nyheter