2016-10-20

NOTEs valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
– Bruce Grant, Garden Growth Capital LLC
– Johan Hagberg, eget innehav
– Jonas Hagströmer, Creades AB
– Peter Svanlund, Banque Carnegie Luxembourg S.A. (för Museion Förvaltning ABs räkning)

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 42 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 20 april 2017. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange "Valberedningen" i ämnesraden) senast den 2 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, styrelsens ordförande, tel. +41 795 121 525
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 128 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08.30.

  

Se fler nyheter