2012-12-03

Offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB lämnat till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifco AB har idag, måndag den 3 december 2012, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE.

  • Lifco erbjuder 8,00 SEK kontant för varje aktie i NOTE, vilket innebär att erbjudandets totala värde uppgår till cirka 231 MSEK.
  • Erbjudandet innebär en premie på 38% jämfört med slutkursen 5,80 SEK/aktie den 30 november 2012. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 30 senaste handelsdagarna om 5,93 SEK/NOTE-aktie innebär erbjudandet en premie om 35 procent.
  • Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 2 januari 2013 och avslutas omkring den 23 januari 2013.
                       

Förvärvet av NOTE förutsätter troligen godkännande av konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas ha erhållits före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Lifco varken äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i NOTE.
    

Villkor för erbjudandet
Fullföljande av erbjudandet är villkorat av:

1. att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Lifco blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i NOTE efter full utspädning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i NOTE på villkor som för NOTEs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt erbjudandet;

3. att samtliga för erbjudandet och förvärvet av NOTE erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Lifco acceptabla villkor;

4. att varken erbjudandet eller förvärvet av NOTE helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, och som Lifco inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för erbjudandets offentliggörande;

5. att inga omständigheter, som Lifco inte hade kännedom om vid tidpunkten för erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, NOTEs försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar;

6. att ingen information som offentliggjorts av NOTE eller lämnats av NOTE till Lifco är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att NOTE har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och

7. att NOTE inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande.

Lifco förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Lifcos förvärv av NOTE. Lifco förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.
   

För mer information om uppköpserbjudandet, vänligen besök http://lifco.se/offer-to-the-shareholders-of-note.           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Charette, styrelseordförande, tel. 073-994 70 79
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 klockan 12.15.

Se fler nyheter