2010-04-28

Pågående nyemission i NOTE AB (publ) – tilläggsprospekt offentliggörs

Tilläggsprospekt


NOTE AB (publ) (”NOTE” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort ett tillägg till tidigare offentliggjort prospekt avseende nyemission i Bolaget. Detta tilläggsprospekt (”

Tilläggsprospekt

et”) har upprättats med anledning av att NOTE har offentliggjort delårsrapport för perioden januari-mars 2010.

Tilläggsprospekt

et finns tillgängligt på NOTEs hemsida www.note.eu samt på HQ Banks hemsida www.hq.se. För att erhålla en kopia av

Tilläggsprospekt

et, vänligen kontakta HQ Bank på telefon 08-790 09 40.

Rätt till återkallelse i enlighet med 2 kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
De investerare som innan

Tilläggsprospekt

et offentliggjordes gjort anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av nyemissionen har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av

Tilläggsprospekt

et, det vill säga fram till och med den 5 maj 2010. Återkallelse ska ske skriftligen till HQ Bank eller, om teckningsanmälan skett genom förvaltare, till densamma. Blankett för återkallelse av teckningsanmälan från direktregistrerade aktieägare finns tillgänglig för nedladdning på NOTEs hemsida www.note.eu samt på HQ Banks hemsida www.hq.se och kan beställas från HQ Bank på telefon 08-790 09 40. Teckning som inte återkallas förblir bindande och om tecknaren önskar kvarstå behöver denne inte vidta några åtgärder.

Se fler pressmeddelanden