2010-04-28

Pågående nyemission i NOTE AB (publ) – tilläggsprospekt offentliggörs

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKA

Tilläggsprospekt
NOTE AB (publ) (”NOTE” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjort ett tillägg till tidigare offentliggjort prospekt avseende nyemission i Bolaget. Detta tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) har upprättats med anledning av att NOTE har offentliggjort delårsrapport för perioden januari-mars 2010. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på NOTEs hemsida www.note.eu samt på HQ Banks hemsida www.hq.se. För att erhålla en kopia av Tilläggsprospektet, vänligen kontakta HQ Bank på telefon 08-790 09 40.

Rätt till återkallelse i enlighet med 2 kap 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
De investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes gjort anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av nyemissionen har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 5 maj 2010. Återkallelse ska ske skriftligen till HQ Bank eller, om teckningsanmälan skett genom förvaltare, till densamma. Blankett för återkallelse av teckningsanmälan från direktregistrerade aktieägare finns tillgänglig för nedladdning på NOTEs hemsida www.note.eu samt på HQ Banks hemsida www.hq.se och kan beställas från HQ Bank på telefon 08-790 09 40. Teckning som inte återkallas förblir bindande och om tecknaren önskar kvarstå behöver denne inte vidta några åtgärder.

Se fler nyheter