2010-04-16

Prospekt för NOTEs nyemission nu tillgängligt – inkluderande ny finansiell information

Den tryckta versionen av prospektet beräknas finnas tillgänglig från och med den 22 april 2010 hos NOTE AB (Vendevägen 85 A, 182 17 Danderyd) och HQ Bank (Norrlandsgatan 15, 103 71 Stockholm). Prospektet kommer även att skickas via post till samtliga direktregistrerade aktieägare. För att ta del av det tryckta prospektet och för eventuella frågor rörande företrädesemissionen, vänligen kontakta HQ Bank på telefon 08-790 09 40.

Mer information finns på följande länk:

http://www.note.eu/sv/Investor-relations/Prospekt-for-Nyemission-2010/

För ytterligare information, kontakta:
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-698 85 72
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka
1 000. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Detta pressmeddelande innehåller information som NOTE är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande klockan 13.30 den 16 april 2010.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Hongkong,
Nya Zeeland, Australien, Sydafrika eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i
NOTE AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NOTE AB (publ) kommer endast att ske genom det offentliggjorda prospektet.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Se fler pressmeddelanden