2009-04-21

Q1 – Kraftfull anpassning för framtiden

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen uppgick till 329,1 (427,3) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (13,8) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -2,6% (3,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -11,1 (11,5) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (7,5) MSEK, vilket motsvarar -0,88 (0,78) SEK/aktie
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -15,3 (24,0) MSEK, vilket motsvarar -1,59 (2,49) SEK/aktie

Väsentliga händelser januari-mars
• Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till koncernens enheter i kostnadseffektiva länder. Under perioden minskade antalet
anställda i Sverige med 91 personer motsvarande 16%
• Ny finansieringslösning – nytt finansieringsavtal tecknat med NOTEs bankförbindelse
• Förvärv i Norge – etablering av Nearsourcingcenter för ytterligare försäljningstillväxt på den norska
marknaden
• Marknadsgenombrott för Nearsourcing – Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet
med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling
av nya produkter
• Nearsourcing ger nya kunder – nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor
och Tour & Andersson

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.
Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 17 juli.
Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter