2008-07-18

Q2 – Fortsatta åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari–juni
• Försäljningen uppgick till 896,5 (895,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 29,9 (55,3) MSEK, resultatet har belastats av engångskostnader om 20
MSEK för den pågående omstruktureringen
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (6,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 24,0 (51,5) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (38,4) MSEK, vilket motsvarar 1,63 (3,99) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 29,4 (73,4) MSEK, vilket motsvarar 3,05 (7,63) SEK/aktie

Finansiell utveckling april–juni
• Försäljningen uppgick till 469,2 (470,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 16,2 (30,5) MSEK, resultatet har belastats av engångskostnader om
10 MSEK för den pågående omstruktureringen
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,4% (6,5%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 12,5 (28,5) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 8,2 (22,4) MSEK
• Kassaflödet uppgick till 5,4 (27,8) MSEK

Väsentliga händelser januari-juni
• Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, vilket under året reducerar antalet anställda i Sverige med
200 personer eller drygt 25%
• Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den
engelska marknaden
• Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för
utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier
• Nytt aktiebaserat incitamentsprogram – 50 ledande befattningshavare har tecknat sig i programmet

NOTEs halvårsrapport för januari–juni finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Delårsrapporten för januari–september presenteras den 24 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter