2008-10-24

Q3 – Fortsatt hög förändringstakt

Finansiell utveckling januari–september
• Försäljningen uppgick till 1 295,0 (1 285,1) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 44,1 (83,4) MSEK, resultatet har belastats av kostnader om cirka
30 MSEK för den pågående omstruktureringen
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,4% (6,5%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 36,0 (77,2) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 23,4 (57,3) MSEK, vilket motsvarar 2,43 (5,95) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 31,3 (34,3) MSEK, vilket motsvarar 3,25 (3,57) SEK/aktie

Finansiell utveckling juli–september
• Försäljningen uppgick till 398,5 (389,9) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 14,2 (28,1) MSEK, resultatet har belastats av kostnader om cirka
10 MSEK för den pågående omstruktureringen
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till 12,0 (25,7) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (18,9) MSEK, vilket motsvarar 0,80 (1,96) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 1,9 (-39,1) MSEK, vilket motsvarar 0,20 (-4,06) SEK/aktie

Väsentliga händelser januari–september
• Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och
inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, vilket kommer att reducera antalet anställda i Sverige med
200 personer eller drygt 25%
• Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcing-center för långsiktig försäljningstillväxt på den
engelska marknaden
• Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för
utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier
• Nytt aktiebaserat incitamentsprogram – 50 ledande befattningshavare har tecknat sig i programmet

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Konsekvent, metodisk satsning på Nearsourcing – åtgärder vidtagna i oktober för att reducera
antalet anställda i Sverige med ytterligare cirka 100 personer

NOTEs delårsrapport för januari–september finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Bokslutskommunikén för januari–december presenteras den 11 februari 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter