2005-11-28

Valberedning och bolagsstämma 2006

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de större aktieägarna för att etablera en nomineringskommitté/valberedning.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall vara ledamot och sammankallande. Uppgiften är att förbereda och framlägga förslag till bolagsstämman avseende styrelsens sammansättning, val av revisorer samt arvoden. Detta kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman den 26 april, 2006 i Norrtälje.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Sten Dybeck, representerar Sten Dybeck med bolag ordförande
och tillika huvudägare i NOTE,
Nils Petter Hollekim, representerar Odin Fonder
Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till NOTEs styrelse kan vända sig till Marina Filipsson på e-post marina.filipsson@note.se eller på telefon 0176-799 02.

Se fler nyheter