2023-03-29

Valberedningens förslag inför NOTEs årsstämma 2023

Valberedningen i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, (”Bolaget”), har utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Egil Dahl (Vevlen Gård), Fredrik Hagberg, (eget innehav samt Myggenäs Gård) och Per Olof Andersson (eget innehav samt Claes Mellgrens innehav). Ordförande i valberedningen har varit Per Olof Andersson. Valberedningen för Bolaget lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 19 april 2023.

Punkt 2 – Charlotte Stjerngren föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 10 – Styrelsen föreslås att tills vidare bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ett revisionsbolag föreslås utses som revisor.

Punkt 11 – Styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande (arvode 2022 inom parentes):

  • styrelsens ordförande: 255 000 kr (255 000 kr),
  • var och en av övriga styrelseledamöter: 160 000 kr (140 000 kr),
  • ordförande i revisionsutskottet 65 000 kr (65 000 kr),
  • ledamot i revisionsutskottet 35 000 kr (35 000 kr),
  • ordförande i ersättningsutskottet 30 000 kr (20 000 kr) samt
  • ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kr (10 000 kr).

Revisorsarvode föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 a) – Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski och Charlotte Stjerngren. Claes Mellgren har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Anna Belfrage.

För en presentation av ledamöterna hänvisas till Bolagets hemsida www.note-ems.com.

Punkt 12 b) – Som tidigare kommunicerat i kallelsen till årsstämman föreslås omval, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC omväljs, kommer Andreas Skogh att väljas som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter