2017-04-12

VD-skifte i NOTE

Stefan Hedelius kommer på egen begäran att avsluta sin tjänst som VD och koncernchef för NOTE AB. Orsaken är olika syn på NOTEs framtida strategiska vägval och prioriteringar. Stefan kommer att ersättas av Per Ovrén, som idag är medlem av NOTEs styrelse. Bolagets CFO Henrik Nygren går in som tillförordnad VD till dess att Per startar. 

"Vi är mycket nöjda med vad Stefan åstadkommit i NOTE under sin tid som VD och beklagar att Stefan valt att lämna bolaget. På samma gång är vi glada över att övergången kan ske under ordnade former, dels genom att Stefan kommer bidra i pågående processer och ta detta i mål under våren och sommaren, dels genom att Per, tack vare sin tidigare plats i styrelsen, på kort tid tillgodogjort sig en god kunskap om bolaget och är väl insatt i pågående aktiviteter" säger John Hedberg, NOTEs styrelseordförande.

"NOTE har under de senaste åren etablerat sig som en tydlig ledare inom sin del av marknaden och bolaget står starkare idag än när jag tillträdde. Mitt val att lämna bottnar inte i någon konflikt utan jag och styrelsen har konstaterat att vi har olika uppfattningar om framtida prioriteter. Det är därför rätt tid för mig att lämna över till någon annan. Sättet det sker på gör mig förvissad om att NOTEs positiva utveckling kommer att fortsätta", säger Stefan Hedelius.

"Stefan har framgångsrikt drivit bolaget till en ökad lönsamhet genom bland annat hög kostnadskontroll och implementering av en stark kommersiell strategi. Jag ser fram emot att få ta vid i denna utveckling tillsammans med den övriga koncernledningen", säger Per Ovrén.

Stefan kommer formellt lämna som VD den 30 april. Bolagets CFO, Henrik Nygren, tar över som tillförordnad VD till dess att Per Ovrén startar, vilket kommer att ske så snart som möjligt. Per kommer närmast från koncernledningen i Bilia AB (publ) där han ansvarar för affärsutveckling, inköp och business control. Stefan kommer att stå till bolagets förfogande fram till den 15 september för överlämning till Per samt för att slutföra ett antal pågående projekt och aktiviteter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Hedberg, styrelseordförande, tel. 070-629 23 37
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 klockan 17.30 CET.

Se fler nyheter