HÅLLBARHET

Vår målsättning är att bidra till och stärka de samhällen där NOTE verkar genom att
utveckla hållbara initiativ på våra enheter och bland våra anställda. Koncernens
gemensamma värderingar samt våra policys, som bygger på internationella
standarder och direktiv, är avsedda att leda, påverka och styra våra aktiviteter.

Click below for sustainability inspiration

COMMUNICATION ON PROGRESS

Sedan 2011 är NOTE, som en av norra Europas första tillverkningspartner för elektronik, anslutet till FNs Global Compact (www.unglobalcompact.org). Årligen rapporteras en COP (Communication On Progress) till FN. Där beskrivs NOTEs arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Global Compacts 10 principer som medlemsföretag
och organisationer förbundit sig att följa

Mänskliga rättigheter
PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete.
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete.
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Korruption
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Medarbetare

NOTEs medarbetare är nyckeln till våra framgångar. Deras engagemang,
uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i den globala
verksamheten.

VI VET HUR MAN GÖR DET RÄTT

Vi adderar mervärde till varje länk i värdekedjan.