BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. I ett aktiebolag som NOTE fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna, styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen.

De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av NOTE är i huvudsak den svenska aktiebolagslagen, gällande regler för aktiemarknadsbolag, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), andra lagar och förordningar samt interna riktlinjer och policys.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur i enlighet med gällande lagstiftning. Beslut om ändring av bolagsordningen fattas på ordinarie eller extra bolagsstämma.

Note_Torsby_okt_18_6Y7B6822_small_PP_web

BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämman, personligen eller via ombud, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.  Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida.

Årsstämman (ordinarie bolagsstämman) i NOTE hålls under första halvåret varje år. Tid och ort för stämman offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Styrelse

Klas_TQ0A1664_skugg

CLAES MELLGREN

Ordförande
Invald: 2019.
Född: 1959.
Utbildning: Civilingenjör.
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.
Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.
Innehav av aktier i NOTE*: 722 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Anna_TQ0A1819_SKUGG

ANNA BELFRAGE

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1962.
Utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i CINT AB, Ellevio AB, Isofol Medical AB, Mycronic AB och Elopak AS.
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Till-web_TQ0A7527_Note_Styrelse_Johan_SKUGG_170x124

JOHAN HAGBERG

Ledamot
Invald: 2017.
Född: 1971.
Utbildning: Nationalekonom och matematiker.
Huvudsaklig sysselsättning: Investerare.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.
Innehav av aktier i NOTE*: 7 108 904
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.
Bahare_5R3A0242_skuggning_PPoint_etc-170x124

BAHARE HEDERSTIERNA

Ledamot
Invald: 2015.
Född: 1981.
Utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Key Account Management på Knorr Bremse GmbH.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpschefsroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för strategiskt elektronik inköp på Knorr Bremse GmbH.
Innehav av aktier i NOTE*: 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.
Charlotte_TQ0A1706._SKUGG

CHARLOTTE STJERNGREN

Ledamot
Invald: 2019.
Född: 1976.
Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.
Innehav av aktier i NOTE*: 8 041
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Christoffer_TQ0A5075_head_SKUGG_170x124

CHRISTOFFER SKOGH

Ledamot, arbetstagarrepresentant Unionen.
Utsedd: 2017.
Född: 1975.
Utbildning: Gymnasium, inriktning samhällsvetenskap.
Uppdrag: Sales Manager & Vice President på NOTE Norrtelje.
Innehav av aktier i NOTE*: 700
Johan_TQ0A5325_head_SKUGG_170x124

JOHAN LANTZ

Suppleant, arbetstagarrepresentant Unionen.
Utsedd: 2017.
Född: 1972.
Utbildning: Civilekonom.
Uppdrag: Business Development Manager i NOTE.
Innehav av aktier i NOTE*: 0

* Per 2021-04-30, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.

STYRELSENS ARBETE

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen består av fem ledamöter och har en allsidig sammansättning av branschkunskap och kompetens från styrelsearbete och ledning av börsnoterade företag samt finansiering, redovisning, strukturförändringar samt försäljning och strategiskt inköp.

De anställda har utsett en ledamot och en suppleant till styrelsen. Bolagets finansdirektör deltar vid styrelsemötena och fungerar som styrelsens sekreterare.

STYRELSENS UPPDRAG OCH ANSVAR

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt fastställer budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till vd och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten.

Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, finanspolicy, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och för styrelsen samt en arbetsordning som tillsammans med vd-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med svensk aktiebolagslag, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt andra lagar och förordningar. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med koncernledningen samt för att följa upp att styrelsens beslut verkställs på lämpligt sätt.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en enkät som sammanställs och redovisas för styrelsen och valberedningen.

STYRELSENS ARBETE 2020

Vid varje ordinarie styrelsemöte sker en genomgång av verksamheten, koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom bolagets strategi, marknadsföring och försäljning, finansiering, budget och långsiktiga verksamhetsplanering.

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Tjänstemän i bolaget har deltagit i styrelsens möten som föredragande.
Bolagets revisorer har deltagit vid ett styrelsemöte under året.

REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Huvuduppgiften för revisionsutskottet är att förbereda ärenden för styrelsens beslut. Revisionsutskottet har inte självständigt någon beslutanderätt. Rapportering till styrelsen av frågor som behandlats vid revisionsutskottets möten sker antingen skriftligen eller muntligen vid efterföljande styrelsemöte.

Revisionsutskottet har under året bestått av Anna Belfrage och Charlotte Stjerngren.

Revisionsutskottets uppgifter är att: 

 • Arbeta med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen.
 • Diskutera revision och synen på bolagets risker med revisorn.
 • Följa upp de externa revisorernas granskningar samt utvärdera deras arbete.
 • Fastställa riktlinjer för tjänster utöver revision som bolaget får upphandla från revisorn.
 • Biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering.
 • Säkerställa att bolaget har system för intern kontroll.

Revisionsutskottet har ett nära och regelbundet samarbete med koncernens centrala ekonomifunktion gällande intern och extern rapportering av finansiell information. Vidare finns ett utvecklat samarbete i frågor som intern kontroll, val och utvärdering av redovisningsprinciper och -modeller.

Under verksamhetsåret 2020 har revisionsutskottet följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer. Utskottet har haft tre möten, där bolagets revisorer deltagit. På dessa möten har redovisningsfrågor och intern kontroll diskuterats. Revisorernas skriftliga rapporter har efter genomgång och kommentarer från bolaget tillställts hela styrelsen.

Följande huvudfrågor har hanterats:

 • Uppföljning av revisorns rapportering av bokslut och löpande granskningar.
 • Utvärdering av revisorns insatser under året.
 • Uppföljning av internkontrollfunktionens granskning under året. Fokusområden har varit värdering av lager, kundfordringar och goodwill samt revisionen av utländska dotterbolag.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Sedan det senaste konstituerande styrelsemötet utgörs ersättningsutskottet av Johan Hagberg och Bahare Hederstierna.

Ersättningsutskottets uppgifter är att:

 • Bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
 • Följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner.
 • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Under verksamhetsåret har ersättningsutskottet diskuterat ersättningsfrågor och följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer. Följande huvudfrågor har hanterats:

 • Utvärdering och godkännande av ersättningsmodell för koncernledningen.
 • Fastställande av det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram för koncernledningen, dotterbolagschefer och andra nyckelpersoner, som löpte under 2020.

Ersättningsutskottet har efter utvärderingar konstaterat att:

 • NOTE följer de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2020 fattade beslut om.
 • Gällande ersättningsmodell och -nivåer är rimliga mot bakgrund av bolagets verksamhet.
 • Ersättningen enligt det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram som löpte under 2020 för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner uppgick till 4,7 MSEK.

ERSÄTTNINGAR

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses styrelse och koncernledning. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Årsstämman 2020 beslutade om följande riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare:

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsverksamhet, långsiktiga intressen och hållbarhet
För att agera framgångsrikt på marknaden och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet krävs att NOTE kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Totalersättningen till Bolagets anställda ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna för ersättning m.m.
Ersättning ska bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie - och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön
Den fasta lönen ska bestå av fast kontant lön och omprövas årligen. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och är således individuell och differentierad.

Rörlig lön
Utöver fast lön kan VD och övriga medlemmar av koncernledningen, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara mål som fastställs av styrelsen. Utfallet ska relateras till uppfyllelsen av målsättningar av finansiell natur, såsom lönsamhet, tillväxt och kassaflöde, samt vid behov även individuella mätbara mål och kvalitativa mål.

Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till Bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska mätas årligen. Såvitt avser finansiella mål baseras bedömningen på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkor för rörlig lön är utformade så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter för att premiera extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Den totala rörliga lönen under ett kalenderår får dock inte överstiga ett belopp motsvarande 100% av den fasta årslönen.

Pension
För VD och övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 30%  av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen.

Villkor vid uppsägning
För VD och övriga medlemmar av koncernledningen ska uppsägningstiden vara 6 månader vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 12 månader gälla. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte kunna utgå med belopp överstigande 24 månaders fast lön.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 100% av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter
NOTEs stämmovalda styrelseledamöter kan i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till NOTEs verksamhet och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsens utsedda ersättningsutskott har bland annat till uppgift att bereda principer för ersättning till koncernledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen upprättar förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägger fram förslaget för beslut vid årsstämman.

Riktlinjerna gäller till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättning till VD beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Beträffande eventuella anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Information om beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning
Den 10 juni 2019 infördes nya regler i aktiebolagslagen bland annat gällande ersättningsriktlinjernas utformning. Enligt övergångsbestämmelserna till de nya reglerna ska förslaget till ersättningsriktlinjer innehålla information om tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning. Utöver de åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra förmåner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning. För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare, se not 8 i årsredovisningen.

Aktierelaterat incitamentsprogram 2019/2022
Vid den extra bolagsstämman 2019 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för bolagets verkställande direktör Johannes Lind-Widestam. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa större delaktighet för Johannes Lind-Widestam vad avser NOTEs utveckling.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt 400 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i NOTE, motsvarande en utspädningseffekt om cirka en (1) procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Deltagaren har förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande sammanlagt cirka 200 000.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 10 februari – 3 mars 2022 till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden 21 januari-11 februari 2019 noterade betalkurserna för NOTEs aktie på Nasdaq Stockholm.

Aktierelaterat incitamentsprogram 2018/2021
Vid årsstämman 2018 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner erbjudits att förvärva. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa än större delaktighet för deltagarna avseende NOTEs utveckling.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt 630 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i NOTE, motsvarande en utspädningseffekt om cirka två (2) procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Deltagarna har förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsvärde motsvarande sammanlagt cirka 299 000.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 18 maj – 11 juni 2021 till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden 26 april-16 maj 2018 noterade betalkurserna för NOTEs aktie på Nasdaq Stockholm.

NOTE har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner som eventuella deltagare önskar att överlåta.

 

KONCERNLEDNING

JOHANNES_LIND_WIDESTAM_Note_F_TQ0A3475_170x124_Skugg

JOHANNES LIND-WIDESTAM

Chief Executive Officer & President
Anställd i NOTE sedan 2018
Innehav av aktier i NOTE*: 127 100
Innehav av optioner i NOTE**: 465 000
Telefon: 070-541 72 22
E-post: Johannes.LindWidestam@note-ems.com
Note_sales_-0446-David_SKUGG_170x124

DAVID KRANTZ

Chief Procurement Officer
Anställd i NOTE sedan 2017
Innehav av aktier i NOTE*: 10 000
Innehav av optioner i NOTE**: 0
Telefon: 076-812 15 31
E-post: david.krantz@note-ems.com
note_henrik_kontakt

HENRIK NYGREN

Chief Financial Officer
Anställd i NOTE sedan 2006
Andra väsentliga uppdrag: Inga
Innehav av aktier i NOTE*: 200 000
Innehav av optioner i NOTE**: 65 000
Telefon: 070-977 06 86
E-post: Henrik.Nygren@note-ems.com
Note_Kamran_-4750_SKugg_170x124

KAMRAN SHAHABI

Director Business Development & Sales
Anställd i NOTE sedan 2014
Andra väsentliga uppdrag: Inga
Innehav av aktier i NOTE*: 2 939
Innehav av optioner i NOTE**: 0
Telefon: 070-279 59 87
E-post: Kamran.Hugo.Shahabi@note-ems.com
* Per 2021-04-30, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.
** Teckningsoptioner.

REVISORER

I samband med årsstämman 2021 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för NOTE AB. PwC har utsett Niklas Renström som huvudansvarig. Nästa ordinarie val av revisor sker 2022.

Niklas-5R3A0192_Skuggnig_PPoint_etc-260x172

NIKLAS RENSTRÖM

Auktoriserad revisor PwC