5

*Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) *Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr *Vid utgången av året hade orderstocken ökat till 316,7 Mkr *Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr *Från och med 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s Torsbyfabrik. Kraftig tillväxt och ökad lönsamhet sammanfattar koncernens bokslutskommuniké. I koncernen ingår: Norrtelje Elektronik AB, Norrtelje EMS Provider i Torsby AB, EuroSupply Nordic AB och EuroSupply Central Europe. Sten Dybeck, koncernchef, är mycket nöjd med utvecklingen under året: "Utvecklingen av Norrtelje Elektronik mot en global koncern fortsätter. Både omsättningsökningen och resultatet visar att kunderna i ökad omfattning uppskattar våra ansträngningar. För den ökade lönsamheten står i första hand dotterbolaget Norrtelje Elektronik, men även övriga bolag börjar bidra." Aktien finns noterad hos Roslagens Sparbank i Norrtälje. Uppgifter finns att hämta på: www.roslagenssparbank.se Senaste angivna köpkurs: 400 kr. Frågor kan ställas till koncernchef Sten Dybeck, tel 0176-793 78