3

Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att
utge teckningsoptioner motsvarande 500.000 aktier. Programmet kan komma att medföra en maximal utspädning om 5% och riktas till drygt 50 ledande befattningshavare i koncernen. Prissättning föreslås ske på marknadsmässiga grunder.

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 november 2007, och kallelsen finns nu tillgänglig på hemsidan.