5

Finansiell utveckling januari-juni • Försäljningen minskade med 28% till 641,2 (896,5) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -26,7 (29,9) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8 MSEK i samband med VD-skifte i juni • Rörelsemarginalen uppgick till -4,2% (3,3%) • Resultat efter finansnetto uppgick till -31,0 (24,0) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -24,5 (15,7) MSEK, vilket motsvarar -2,54 (1,63) SEK/aktie • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,5 (29,4) MSEK, vilket motsvarar -0,47 (3,05) SEK/aktie Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen minskade med 33% till 312,1 (469,2) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -18,1 (16,2) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8 MSEK i samband med VD-skifte i juni • Rörelsemarginalen uppgick till -5,8% (3,4%) • Resultat efter finansnetto uppgick till -19,8 (12,5) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (8,2) MSEK • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,8 (5,4) MSEK Väsentliga händelser januari-juni • Knut Pogost utsedd till VD och koncernchef för NOTE • Fortsatt strategisk omvandling – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till koncernens enheter i kostnadseffektiva länder. I linje med tidigare beslutad omstrukturering minskade antalet anställda i Sverige med 135 personer motsvarande 24% • Nytt finansieringsavtal tecknat med NOTEs bankförbindelse • Marknadsgenombrott för Nearsourcing – Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling av nya produkter • Nearsourcing ger nya kunder – nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor, Tour & Andersson och Radiocrafts NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.