5

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater eller Kanada. NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista ·Försäljningspris 75 SEK per aktie ·Erbjudandet omfattar cirka 154 miljoner SEK, fördelat på 2 051 160 aktier, motsvarande 21,3 % av aktiekapitalet och rösterna i NOTE AB ·Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsens O-lista är den 23 juni 2004 ·Anmälningsperioden löper från den 1 - 14 juni 2004 NOTE-koncernen som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik, har vuxit kraftigt under god lönsamhet sedan bildandet 1999. I syfte att underlätta fortsatt expansion har styrelsen för NOTE AB beslutat att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. NOTE-koncernen erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion genom hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknadstjänster. Nettoomsättning för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultat före skatt till 63 miljoner SEK. Första kvartalet 2004 uppgick nettoomsättning och resultat till 286 respektive 20 miljoner SEK. - Det ingår i NOTEs affärsplan att applicera vår affärsmodell på definierade marknader i Europa, så våra ambitioner sträcker mycket sig längre än till Sverige. Vårt långsiktiga mål är att inom några år vara en av de ledande specialistpartnerna i Europa inom elektronikproduktion. För närvarande är tillgången till kapital en begränsande faktor för fortsatt stark utveckling, därför satsar vi på en notering på Stockholmsbörsen. Det kommer att möjliggöra ytterligare hög tillväxt för oss, säger Erik Stenfors, VD NOTE AB. NOTE i korthet NOTE har sitt ursprung i bolaget EuroSupply Nordic AB som bildades av Sten Dybeck och Erik Stenfors 1999. I mars år 2000 gick EuroSupply Nordic AB samman med Elektronikbyggarna i Norrtälje AB vars dotterbolag, Norrtelje Elektronik AB, hade mer än 15 års erfarenhet av elektroniktillverkning. Därmed lades grunden för dagens NOTE. Verksamheten har sedan år 2000 successivt byggts upp genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Detta har skett under en period som kännetecknats av generell tillbakagång för större kontraktstillverkare. NOTE har dock till följd av sin framgångsrika affärsmodell kunnat växa och årligen presterat förbättrade marginaler. Idag är NOTE en av Nordens större kontraktstillverkare med verksamhet i intressanta geografiska regioner, samt inom strategiskt utvalda branschsegment i Sverige. Huvuddelen av tillverkningen bedrivs vid produktionsanläggningar i Sverige, Litauen och Polen. Genom ems- ALLIANCE, ett egeninitierat nätverk av elektroniktillverkare, erbjuds marknadsnära produktion i fyra världsdelar. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. För första kvartalet 2004 uppgick nettoomsättningen och resultatet före skatt till 286 respektive 20 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 mars 2004 till 919. Fakta om erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt 2 051 160 aktier, i form av dels 1 334 000 nyemitterade aktier ("Nyemissionen"), dels 717 160 befintliga aktier, vilka innehas av vissa av NOTE AB:s befintliga ägare. Försäljningspriset är 75 SEK per aktie. De erbjudna aktierna motsvarar 21,3 procent av kapital och röster i NOTE AB, förutsatt fulltecknad Nyemission. Efter Nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till 9 624 200, envar på nominellt belopp om 0,50 kronor. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas tillförs NOTE AB cirka 100 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, tillsammans representerande 36,1 procent av aktierna i NOTE AB, har förbundit sig att inte utan föregående samtycke från Hagströmer & Qviberg avyttra ytterligare av dem innehavda aktier i NOTE AB förrän tidigast 12 månader efter första noteringsdag. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB ("Hagströmer & Qviberg") agerar som Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Prospekt och anmälningssedel tillhandahålles på NOTEs huvudkontor, Stockholmsvägen 59, 761 29 Norrtälje samt hos Hagströmer & Qviberg, Norrlandsgatan 15, 103 71 Stockholm. Prospekt och anmälningssedel kan även beställas på telefon +46 08 700 0010 samt laddas ner från NOTEs hemsida, www.note.se/prospekt eller Hagströmer & Qvibergs hemsida, www.hagqvi.com. Tidsplan Offentliggörande av prospekt: 26 maj 2004 Anmälningsperiod: 1 - 14 juni 2004 Första handelsdag: omkring den 23 juni 2004 För ytterligare information Erik Stenfors, VD NOTE AB Telefon: +46 (0)176-799 01 eller (0)709-50 80 70 Mette Franek, Informationschef NOTE AB Telefon: +46 (0)176-799 03 eller (0)709-58 81 54 Johan Unger, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Telefon: +46 (0)8-696 19 33 eller (0)704-86 19 33 Varken aktierna, eller de betalda och tecknade aktierna i NOTE AB är föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige, och har följaktligen inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer med anledning av innehållet i eller spridningen av detta prospekt och/eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040526BIT00130/wkr0001.pdf