2003-02-07

NOTE visar bästa resultat någonsin

Satsar stort i Sverige


– Viktigast under året har varit att koncernen expanderat och etablerat tre kundregioner: Syd, Öst och Väst, berättar Sten Dybeck, styrelseordförande för NOTE AB. Region Syd bildades i höstas genom samgåendet med Xperi som har fabrik i Lund och dotterbolag i Litauen. Xperi är liksom övriga bolag i koncernen leverantör av EMS (Electronic Manufacturing Services), och ingår sedan 1 oktober i NOTEs balans- och resultaträkning. I maj öppnade NOTE ett försäljningskontor med prototypverkstad i Göteborg som tillsammans med NOTEs Torsbyfabrik ansvarar för region Väst. Region Öst sköts av NOTEs Kistakontor och fabrik i Norrtälje.

Goda framtidsutsikter
Även NOTE-koncernens finansiella ställning har stärkts under 2002. Vid årets slut var soliditeten 21 procent, upp från 15 procent året innan. Det egna kapitalet ökade med 57 MSEK till 92,5 MSEK . Marknaden för EMS-leverantörer har inte drabbats av konjunkturnedgången i samma utsträckning som närbesläktade branscher. EMS-branschen var i det närmaste oförändrad 2002 jämfört med 2001. – De flesta branschanalytiker bedömer att EMS-marknaden börjar växa igen under 2003. Men även om konjunkturen skulle bli fortsatt svag, talar den positiva utvecklingen av vår orderstock för att NOTE fortsätter sin tillväxt såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt, avslutar Styrelseordförande Sten Dybeck.

För ytterligare information, välkommen att kontakta Erik Stenfors, VD NOTE AB, tel 070-950 80 70 eller Sten Dybeck tel 0708-55 18 00.

Se fler pressmeddelanden