2009-02-11

Bokslutskommuniké 2008 – Anpassning för framtiden

Finansiell utveckling under året (jan-dec)
• Försäljningen uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (111,9) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 80 MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -0,2% (6,4%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -14,4 (103,8) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -13,1 (78,2) MSEK, vilket motsvarar -1,36 (8,13) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till 25,1 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar 2,61 (-0,05) SEK/aktie
• Utdelning – styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2008

Finansiell utveckling Q4 (okt-dec)
• Försäljningen uppgick till 414,5 (458,6) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -47,9 (28,5) MSEK, resultatet har belastats av kostnader av omstruktureringskaraktär om cirka 50 MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till -11,6% (6,2%)
• Resultat efter finansnetto uppgick till -50,4 (26,6) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -36,6 (21,0) MSEK, vilket motsvarar -3,80 (2,18) SEK/aktie
• Kassaflödet uppgick till -6,2 (-34,8) MSEK, vilket motsvarar -0,64 (-3,61) SEK/aktie

Väsentliga händelser under året
• Metodisk satsning på Nearsourcing – åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till kostnadseffektiva länder, vilket reducerar antalet anställda i Sverige med cirka 400 personer eller drygt 50%. Merparten av personalavgångarna sker under första halvåret 2009.
• Förvärv i England – etablering av ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden
• Förvärv av svensk mekanikleverantör – värdefull mekanikkompetens tillförd nära kunderna för utveckling av avancerade prototyper och tillverkning av mindre serier
• Förvärv i Norge – etablering av Nearsourcingcenter för ytterligare försäljningstillväxt på den norska marknaden

Väsentliga händelser efter årets utgång
• Marknadsgenombrott för Nearsourcing – utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo har norska Kongsberg Defence & Aerospace beslutat att använda NOTEfied vid utveckling av nya produkter

NOTEs bokslutskommuniké för januari-december 2008 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Årsredovisningen för 2008 publiceras den 7 april. Delårsrapporten för januari-mars 2009 publiceras den 21 april.

Se fler nyheter