2018-07-31

Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. Med anledning av förändringar i ägarkretsen sker följaktligen ändringar i sammansättningen av valberedningen.

Valberedningen består nu av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning
– Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
– Gunnar Blix, Tredje AP-fonden

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

NOTEs tidigare styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen och lämna rollen som ordförande per dagens datum. Johan Hagberg övertar rollen som styrelsens ordförande fram till den extra stämma som styrelsen avser sammankalla efter sommaren. Arbete med att rekrytera ny styrelseledamot är pågående.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Hedberg, avgående ordförande, tel. 070-629 23 37
Johan Hagberg, tillträdande ordförande, tel. 070-644 33 56
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter