2017-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 20 april 2017 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas kl. 13.15.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
–     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast onsdagen den 12 april 2017,

–     dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 12 april 2017.

Anmälan kan göras via e-post, info@note.eu, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras skriftligen till NOTE AB, Box 711, 182 17 DANDERYD. Vid anmälan ska uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före onsdagen den 12 april 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 872 600 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset alternativt motsvarande behörighetshandling får inte vara äldre än sex månader. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på adress Box 711, 182 17 Danderyd. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  a)    
  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
  b)   
  om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c)    
  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av
  a)    
  styrelse,
  b)   
  revisorer.
 13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
 14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 17. Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2017/2020 och emission av teckningsoptioner.
 18. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen i NOTE har utgjorts av Kjell-Åke Andersson (eget och familjs innehav), Fredrik Hagberg (eget och bolags innehav), Johan Hagberg (eget innehav) och Jonas Hagströmer (Creades AB). Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)

Punkt 2 – John Hedberg föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 10 – Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor.

Punkt 11 – Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 860 000 kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 250 000 (300 000) kronor samt arvode för övriga ledamöter 110 000 (100 000) kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut. Arvoderingen till ordföranden har minskat med ca 17 % och per ledamot har arvodet ökat 10 % från föregående år. Styrelseledamot äger rätt att fakturera arvodet från bolag förutsatt att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som inkomst av tjänst.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12. a) – Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Johan Hagberg, John Hedberg, Bahare Hederstierna och Per Ovrén. Till nyval föreslås Mikael Norin. Till styrelseordförande föreslås John Hedberg.

Punkt 12. b) – Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Valberedningen ska bildas genom att de röstmässigt fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot med Bolagets styrelseordförande som sammankallande. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Dock ska max sju aktieägare kontaktas. När aktieägare kontaktas ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i Bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och, i förekommande fall, extrastämma) för beslut.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med 0,70 kronor per aktie med måndagen den 24 april 2017 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen torsdagen den 27 april 2017.

Styrelsen erinrar om att Bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2016, uppgår till 52 763 320 kronor och överstiger således det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 20 210 820 kronor med 32 552 500 kronor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma, i huvudsak oförändrade i förhållande till de riktlinjer som antogs på årsstämman 2016. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområde, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen. Under 2016 uppgick den rörliga ersättningen i Bolagets incitamentsprogram för ledande befattningshavare (fem personer) till cirka 1 400 000 kronor.

Pensionsåldern är 65 år. NOTE erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare ska sammantaget inte överstiga ersättning för 24 månader.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av Bolagets bolagsordning punkt 2.

Idag föreskrivs i punkt 2 ”Styrelsen har sitt säte i Danderyd kommun, Stockholms län”. Styrelsen föreslår att denna lydelse ändras till ”Styrelsen har sitt säte Stockholm Kommun, Stockholms län.”

Med anledning av ovan föreslagna ändring föreslås att skrivningen ”Utöver den ort där bolaget har sitt säte kan bolagsstämma hållas i Stockholm” i Bolagets bolagsordning punkt 8 stycke 1 utgår.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av Bolagets bolagsordning punkt 9.8 samt punkt 9.10.

Idag föreskrivs i punkt 9.8 samt punkt 9.10 ”Fastställande av antalet på bolagsstämman valda styrelseledamöter, och när så skall ske, revisorer och revisorssuppleanter” respektive ”Val av a) styrelse, b) revisorer när så skall ske”. Styrelsen föreslår att dessa lydelser ändras till ”Fastställande av antalet på bolagsstämman valda styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter” respektive ”Val av a) styrelse, b) revisorer”.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske mot kontant betalning på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.

Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapital- samt aktiestruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det ovannämnda förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2017/2020 och emission av teckningsoptioner (punkt 17)

Bolaget saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. Styrelsen föreslår med anledning av detta att bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet 2017/2020”) för nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner (”Deltagarna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa än större delaktighet för Deltagarna inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogrammet 2017/2020 samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300 000 kronor.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB, org. nr 556602-2116 (”Dotterbolaget”) som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 21 april 2017 till och med den 28 april 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 12 maj 2020 fram till och med den 31 maj 2020, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 20 april 2017 till och med den 11 maj 2017 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,5 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2017/2020 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till tredje man enligt punkten B nedan. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1. Rätt till förvärv

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna ska differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Varje teckningsberättigad får dock teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera.

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogrammet 2017/2020.

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 12 maj 2017. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

4. Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av styrelsen. Mätperioden för beräkning av Optionspremien ska ske under tiden från och med den 20 april 2017 till och med den 11 maj 2017, eller för det fall styrelsen beslutar att förlänga anmälningsperioden i punkt 2 ovan, en motsvarande mätperiod i anslutning till överlåtelsen.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast den 19 maj 2017, styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen

1. Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2017/2020 kan upp till 600 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 300 000 kronor.

2. Beräkning av marknadsvärdet

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har av styrelsen bedömts för närvarande ligga kring 27 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 19,40 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 25,22 samt med hänsyn till Bolagets utdelningspolicy, blir värdet per teckningsoption 0,91 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsens värdering av teckningsoptionerna har granskats av det oberoende värderingsinstitutet PwC.

3. Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogrammet 2017/2020, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

4. Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogrammet 2017/2020 har arbetats fram av styrelsen (tillika Bolagets ersättningsutskott), med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.

D. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarens rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen Vendevägen 85 A i Danderyd samt på Bolagets webbplats, www.note.eu senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

                                                         _______________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2017 klockan 14.00.
                                                                                                  

Se fler nyheter