2012-04-02

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00, omedelbart efter årsstämman, i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

–      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2012,

–      dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress NOTE AB, Box 711,
182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu senast torsdagen den 19 april 2012 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 19 april 2012, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den senast fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
  8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  9. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag
7.  Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med 0,30 kronor per aktie och måndagen den 30 april 2012 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 4 maj 2012. Bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2011, förutsatt att den fastställs av årsstämman den 25 april 2012, uppgår till 29 075 029 kronor och överstiger således det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 8 661 780 kronor med 20 413 249 kronor.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 4 april 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 950. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 klockan 11.30.

Se fler nyheter