2021-06-02

NOTE förvärvar det brittiska bolaget iPRO

NOTE har förvärvat samtliga aktier i brittiska iPRO Holdings Ltd. iPRO tillverkar avancerade elektronikbaserade produkter (box-build). Kunderna återfinns främst inom Greentech, men även inom sektorerna Medtech och Industrial. iPROs omsättning under de senaste 12 månaderna uppgick till 320 MSEK med en rörelsemarginal i nivå med NOTEs.

iPROs affärsmodell påminner om NOTEs och bygger på långsiktiga kundsamarbeten, hög kvalitet och god leveransprecision. iPRO är redan i en stark tillväxtfas med flera pågående serietillverkningsuppdrag av laddningslösningar, bland annat av laddboxar till elfordon. iPRO kommer att ytterligare stärka NOTEs växande position inom kundsegmentet Greentech. Basen för verksamheten finns i Haddenham, Buckinghamshire, Storbritannien, och antalet anställda uppgår till cirka 100. Tillväxten och lönsamheten för iPRO utvecklas för närvarande mycket positivt – främst som en följd av den höga efterfrågan på laddningsprodukter för elfordon.

iPROs verksamhet har grundats, drivits och utvecklats framgångsrikt under ledning av nuvarande ägaren Martin Deas, som kommer att fortsätta sin roll som VD i bolaget.

Köpeskillingen uppgår initialt till 7,0 miljoner GBP på skuldfri basis och kan komma att utökas med en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,3 miljoner GBP. Sett till bolagets utveckling under de senaste 12 månaderna motsvarar den initiala köpeskillingen en förvärvsmultipel (EV/EBIT) om cirka 3,5.

Sett över de senaste 12 månaderna innebär förvärvet proforma en försäljningstillväxt för NOTE om cirka 17% och en ökning av rörelseresultatet (EBITA) med i storleksordning 16%. Tillsammans med de geografiskt närbelägna fabrikerna i Windsor och Stonehouse uppgick NOTEs försäljning i Storbritannien till drygt 500 MSEK/proforma för de senaste 12 månaderna.

Betalning av köpeskillingen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning. Efter förvärvet uppgår NOTEs soliditet till cirka 43%.

”Den brittiska EMS-marknaden är storleksmässigt ungefär på samma nivå som hela den nordiska marknaden. Vi är mycket glada över att genomföra detta förvärv som påtagligt stärker vår position i Storbritannien. Tillväxten i iPRO är stark och bolaget har många spännande kunder och nya projekt. Vi ser redan en påtaglig återhämtning av efterfrågan även på den brittiska marknaden och ser fram emot att vidareutveckla verksamheten i iPRO tillsammans med nuvarande kunder, personal och ledning”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE.

”Under en tid har jag lärt känna NOTE som ett företag som delar våra kärnvärden av hög kvalitet och där kunderna är i centrum för verksamheten. iPRO är för närvarande i en stark tillväxtfas och jag tror att iPRO kommer att vara betydligt bättre positionerade för framtiden som en del av en större grupp av företag. Jag ser fram emot att arbeta med andra NOTE-enheter, både i Europa och i Kina, och att dra nytta av synergier, inte minst på inköpssidan. Jag tror att NOTE är en perfekt ägare för både vår personal och våra kunder och jag är entusiastisk över möjligheterna att både bredda och stärka vårt kunderbjudande på den brittiska marknaden”, säger Martin Deas, vd för iPRO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Martin Deas, vd IPRO, tel. +44 (0)775 369 26 58 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 901 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 klockan 08.00 CET.

Se fler nyheter