2021-12-15

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid morgondagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi, nya finansiella mål och hållbarhetsmål.

NOTEs nya finansiella mål är att senast 2025:

  • Nå en försäljning om minst 5 miljarder kronor.
    Detta ska väsentligen uppnås genom hög organisk tillväxt kompletterat med noga utvalda förvärv.
  • Nå en rörelsemarginal om minst 10%.

Övriga finansiella mål gällande kapitalstruktur och utdelning kvarstår oförändrade.

  • Kapitalstruktur – soliditeten ska uppgå till minst 30%.
  • Utdelning – framtida vinstutdelning ska framförallt anpassas efter bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

NOTE driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete och är delaktigt i klimatomställningen. I och med bolagets nya verksamhetsanpassade hållbarhetsmål konkretiserar NOTE arbetet för att bidra till de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

NOTEs hållbarhetsmål är att från och med 2022:

  • Ska NOTEs verksamhet inom ramen för scope 1-2 enligt Greenhouse Gas Protocol, vara 100% koldioxidneutral.
  • Ska samtliga enheter inom NOTE vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45000.

”NOTE är fortsatt i en påtaglig expansionsfas. Utifrån en tydlig strategi med fokus på lönsam tillväxt, en stark kundbas och effektiva fabriker för elektronikproduktion vinner vi allt större marknadsandelar. Vi ser goda möjligheter att inom några år åter dubblera vår försäljning och samtidigt fortsätta vår positiva resultattrend. Vi har därför valt att uppdatera och förtydliga våra finansiella mål. Eftersom vi sedan länge driver ett aktivt hållbarhetsarbete har vi även valt att presentera tydliga hållbarhetsmål, vilket jag också är mycket stolt över”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTE har bjudit in till en kapitalmarknadsdag imorgon torsdag den 16 december 13:00 på Bond i Helio, Grev Turegatan 30, i Stockholm. Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas live här och finnas tillgänglig i efterhand på NOTEs hemsida www.note-ems.com. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. Presentationerna kommer att ske på engelska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 295 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 klockan 18.00 CET.

Se fler nyheter