2006-10-25

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året

Januari-september
• Försäljningen ökade med 16,5% till 1 253,0 (1 075,9) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 69,8 (-87,7) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (-8,2%)
• Resultat efter skatt uppgick till 45,9 (-69,2) MSEK motsvarande 4,71 (-7,19) SEK/aktie efter utspädning
• Kassaflödet uppgick till -16,6 (-33,2) MSEK

Tredje kvartalet
• Försäljningen ökade med 21,4% till 421,4 (347,2) MSEK
• Rörelseresultatet förbättrades med 25,8% till 26,8 (21,3) MSEK
• Vinstmarginalen har successivt förbättrats under året och uppgick till 6,0% (5,2%)
• Kassaflödet uppgick till -24,9 (-8,2) MSEK
• Framtidssatsning på norska marknaden inledd vid halvårsskiftet

NOTEs delårsrapport för januari-september 2006 finns från och med idag som pdf-fil på
koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande.

Bokslutskommunikén för 2006 publiceras den 13 februari 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 0705-477 477
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 0709-77 06 86
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef, tel. 08-568 990 01, 076-815 99 99

Se fler nyheter