2019-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2018

Finansiell utveckling oktober-december
• Försäljningen ökade med 22% till 396,5 (325,0) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 24% till 28,1 (22,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,1 procentenheter till 7,1% (7,0%).
• Resultat efter finansnetto ökade med 25% till 27,1 (21,6) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade till 24,0 (17,8) MSEK, vilket motsvarar 0,83 (0,62) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar, inkluderande förvärv, uppgick till -80,8 (1,8) MSEK, vilket motsvarar -2,80 (0,06) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december 
• Försäljningen ökade med 17% till 1 378,6 (1 175,7) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 83,9 (93,4) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol och för kostnader föranledda av vd-skiftet under årets tredje kvartal, förbättrades med 17% till 90,9 (77,7).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (7,9%). Den underliggande rörelsemarginalen, justerad för poster av engångskaraktär under första kvartalet i fjol och för kostnader föranledda av vd-skiftet under årets tredje kvartal, uppgick till 6,6% (6,6%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 78,8 (88,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 64,2 (72,1) MSEK, vilket motsvarar 2,22 (2,50) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -76,0 (69,7) MSEK, vilket motsvarar -2,63 (2,41) SEK/aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,70 (1,00) SEK/aktie, motsvarande 20,2 (28,9) MSEK.

VD-kommentar – 2018 var ett bra år för NOTE 
”Under 2018 ökade vi försäljningen med 17% till 1 379 MSEK. Organiskt var tillväxten 15%, vilket kryddades något under nov-dec med vårt nyligen förvärvade brittiska bolag Speedboard Assembly Services. Under Q4 var tillväxten 22%. Vi ser fortsatt en hög efterfrågan på samtliga hemmamarknader och orderstocken, för jämförbara enheter, var drygt 25% högre än i fjol.

Vårt redovisade rörelseresultat uppgick till 84 MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, rensat från poster av engångskaraktär, förbättrades med 17% till 91 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,6%. För Q4 var rörelsemarginalen 7,1%.

Tillväxten bidrar naturligen till en ökad rörelsekapitalbindning, vilket sätter press på kassaflödet. Efter fjärde kvartalets expansiva förvärv, och genomförda återköp av egna aktier, var vår balansräkning fortsatt stark med en soliditet om cirka 40%.

Vi ser fortsatt goda möjligheter att öka våra marknadsandelar. Vi arbetar hårt för att vårt nya bolag Speedboard ska nå sin fulla potential. Därtill är vår avsikt att vara aktiva på förvärvsidan även framöver”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2018 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note.eu, och bifogas detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 25 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 379 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 060. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu. 

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter