2011-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2011

Q3 – Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling juli-september  
• Försäljningen uppgick till 272,5 (271,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (-4,1) MSEK. I resultatet för tredje kvartalet i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -3 MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,9% (-1,5%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 12,6 (-6,6) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,4 (-8,9) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (-0,31) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22,1 (-13,2) MSEK, vilket motsvarar 0,77 (-0,46) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 49,3 (-60,4) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.    
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,4% (-7,2%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK innebär det en ökning med 7,0 procentenheter.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 43,1 (-67,6) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-64,0) MSEK, vilket motsvarar 1,07 (-2,80) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 99,4 MSEK till 45,6 (-53,8) MSEK, vilket motsvarar 1,58 (-2,36) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Försäljning av NOTE Tauragé
Vid extra bolagsstämma den 21 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB, Litauen. Som ett led i omstruktureringsåtgärderna 2010 upphörde elektroniktillverkningen i NOTE Tauragé vid årsskiftet. Affären genomfördes för att på ett kostnadseffektivt vis påskynda avvecklingen av det juridiska bolaget.

Förstärkning av Industrial Plants
Under hösten har den kommersiella kapaciteten i Industrial Plants stärkts. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt på nya typer av affärer där NOTE tidigare inte varit tillräckligt konkurrenskraftig. Ansvaret för detta initiativ ligger på de tidigare dotterbolagscheferna i Kina och Estland.
Nya branscherfarna dotterbolagschefer har rekryterats med primär uppgift att fortsatt driva effektivitets- och utvecklingsfrågor i verksamheterna i Kina och Estland.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2011 presenteras den 10 februari.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter