2021-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2021

Finansiell utveckling Q3 (juli-september)
• Försäljningen ökade med 58% till 685 (433) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 34%.
• Rörelseresultatet ökade med 78% till 64 (36) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 9,4% (8,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 75% till 59 (33) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 72% till 48 (28) MSEK, vilket motsvarar 1,68 (0,98) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar påverkades negativt av en medveten lageruppbyggnad för att stödja tillväxten och uppgick till -49 (1) MSEK, vilket motsvarar -1,71 (0,04) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen ökade med 30% till 1 829 (1 408) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 23%.

• Rörelseresultatet ökade med 48% till 164 (111) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 9,0% (7,9%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 50% till 155 (103) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 50% till 126 (84) MSEK, vilket motsvarar 4,42 (2,99) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till -98 (128) MSEK, vilket motsvarar -3,43 (4,51) SEK/aktie. Utbetalningen för förvärvet av iPRO påverkade kassaflödet med -68 MSEK.

Vd-kommentar – Nytt rekordkvartal och kraftigt förbättrade framtidsutsikter.

”Vi känner av en allt starkare efterfrågan. Orderstocken för leverans inom de närmaste kvartalen och för jämförbara enheter var på en rekordhög nivå och drygt 70% över föregående år. Försäljningen under de tre första kvartalen ökade med 30% till 1 829 MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 23%. Den positiva utvecklingen stärktes ytterligare under Q3 med en tillväxt på 58%, varav 34% organiskt.

Tillväxten i år sker på en marknad för elektronikkomponenter, bland annat för så kallade halvledare, som är under stark press vad avser tillgänglighet och ledtider. Vi bedömer att utmaningarna på komponentmarknaden medförde leveransförseningar under Q3 om minst 50 MSEK med ökad kapitalbindning i lager som följd, vilket tillfälligt begränsade kassaflödet.

Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend, främst beroende på en stark tillväxt, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram. Under årets tre första kvartal ökade rörelseresultatet med 48% till 164 MSEK. Under Q3 var resultatökningen 78% och rörelsemarginalen stärktes till 9,4% – vår högsta nivå någonsin.

NOTE har ett mycket starkt operativt momentum och vi befinner oss fortfarande i en tydlig expansionsfas. Inräknat iPRO, som förvärvades i juni, uppgår vår försäljning proforma under de senaste 12 månaderna till drygt 2,5 miljarder SEK. Mot bakgrund av vårt starka orderläge, och trots det svåra läget på komponentmarknaden, ser vi ändå goda möjligheter att fortsätta nå en total tillväxt om i storleksordningen 50% under de närmast kommande kvartalen. Förutsättningarna att fortsätta vår positiva resultattrend är mycket goda”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Bokslutskommunikén för 2021 presenteras den 28 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 295 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 300. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter