2021-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2021

Finansiell utveckling Q2 (april-juni)
• Försäljningen ökade med 28% till 642 (500) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 27%.
• Rörelseresultatet ökade med 44% till 60 (42) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 1,0 procentenhet till 9,3% (8,3%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 40% till 58 (42) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 40% till 47 (34) MSEK, vilket motsvarar 1,66 (1,20) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till -53 (64) MSEK, vilket motsvarar -1,85 (2,26) SEK/aktie.
  Utbetalningen för förvärvet av iPRO påverkade kassaflödet
med -68 MSEK.

Finansiell utveckling januari-juni
• Försäljningen ökade med 17% till 1 144 (975) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 19%.
• Rörelseresultatet ökade med 34% till 100 (75) MSEK.
• Rörelsemarginalen ökade med 1,0 procentenhet till 8,7% (7,7%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 38% till 96 (70) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 39% till 78 (56) MSEK, vilket motsvarar 2,75 (2,01) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar och förvärv uppgick till -49 (127) MSEK, vilket motsvarar -1,71 (4,48) SEK/aktie.
  Utbetalningen för förvärvet av iPRO påverkade kassaflödet med -68 MSEK.

Vd-kommentar – Rekordstark orderingång och expansivt förvärv ökar på framtidsutsikterna
”NOTE fortsätter att utvecklas på ett övertygande vis. En kraftig återhämtning av marknaden, särskilt i Sverige och Kina, i kombination med en fortsatt mycket hög nyförsäljning bidrog till att försäljningen under första halvåret ökade med 17% till 1 144 MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 19%. Den positiva utvecklingen stärktes ytterligare under andra kvartalet – räknat på samma vis var den organiska tillväxten i Q2 27%.

Vid månadsskiftet maj-juni genomförde vi ett expansivt förvärv av engelska iPRO. Under de senaste 12-månaderna omsatte bolaget drygt 330 MSEK. iPRO är i en stark tillväxtfas med flera kunder som utvecklar laddningslösningar för elfordon – en marknad under mycket snabb utveckling.

Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend, främst beroende på tillväxten, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram. Under första halvåret ökade rörelseresultatet med 34% till 100 MSEK. Under Q2 var resultatökningen 44% och rörelsemarginalen uppgick till 9,3% – vår högsta nivå någonsin.

Vi har anledning till stor optimism vad gäller framtiden. Orderstocken vid halvårsskiftet var på en rekordnivå, och för jämförbara enheter drygt 40% högre än i fjol. Utifrån nuvarande marknadssituation bedömer vi att försäljning för i år kommer att uppgå till minst 2,45 miljarder SEK. För helåret räknar vi med ökat rörelseresultat och stärkt rörelsemarginal”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 19 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 043 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 200. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter