Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget.

Under 2023 utgjordes ersättningsutskottet av Anna Belfrage, Johan Hagberg och Bahare Mackinovski.

Ersättningsutskottets uppgifter är att:

  • Bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
  • Följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Under verksamhetsåret har ersättningsutskottet diskuterat ersättningsfrågor och följt upp efterlevnaden av antagna riktlinjer.

Följande huvudfrågor har hanterats:

  • Utvärdering och godkännande av ersättningsmodell för koncernledningen.
  • Fastställande av det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram för koncernledningen, dotterbolagschefer och andra nyckelpersoner, som löpte under 2023.

Ersättningsutskottet har efter utvärderingar konstaterat att:

  • NOTE följer de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2023 fattade beslut om.
  • Gällande ersättningsmodell och -nivåer är rimliga mot bakgrund av bolagets verksamhet.
  • Ersättningen enligt det lönsamhetsbaserade, rörliga ersättningsprogram som löpte under 2023 för koncernledningen, dotterbolagscheferna och andra nyckelpersoner uppgick till 5,2 MSEK exklusive sociala avgifter.